วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประกาศ แนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรครายบุคคล (Individual data) ปี 2559

ประกาศ แนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรครายบุคคล (Individual data) ปี 2559   
ประกาศ แนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual data) ปี 2559

สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ (สปสช.) โดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
ขอประกาศแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลการบริการผู้ป่วยนอก การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล (Individual data) ปีงบประมาณ 2559 มีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล
กำหนดให้หน่วยบริการที่จะส่งข้อมูลให้ สปสช. ใช้โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ และการส่งต่อผู้ป่วย Version 2.0 (43 แฟ้ม หรือ 50 แฟ้ม)
ประกาศใช้โดย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 สำหรับข้อมูลการให้บริการ (date_serv) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ส่งข้อมูลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559)

2. ช่องทางการส่งข้อมูล
2.1 หน่วยบริการที่ไม่ใช่หน่วยบริการประจำ เช่น ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) หรือโรงพยาบาลส่งเสริม -สุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั้งของรัฐ และของเอกชน ให้ส่งข้อมูลไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
และให้ สสจ. จัดส่งข้อมูลให้กับ สปสช. ผ่านทางเว็บไซต์ http://op.nhso.go.th/op
2.2 หน่วยบริการประจำ และ หน่วยบริการส่งต่อ เช่น โรงพยาบาล หรือ รพ.สต. ที่มีฐานะเป็นหน่วยบริการประจำ ให้ส่งข้อมูล โดยตรง ผ่านทางเว็บไซต์ http://op.nhso.go.th/op

3. เงื่อนไขการรับส่งข้อมูล
3.1 แฟ้มข้อมูลที่ส่งต้องมีโครงสร้างที่ถูกต้องตรงตามโครงสร้างแฟ้มข้อมูลมาตรฐานที่กำหนด
3.2 แฟ้มข้อมูลใดที่ไม่มีข้อมูล ไม่ต้องส่งแฟ้มเปล่า หรือโครงสร้าง Header ให้กับระบบ ฯ (สามารถเลือกส่งเฉพาะบางแฟ้ม หรือส่งไม่ครบแฟ้มได้ตามที่กำหนด)
3.3 จำนวนแฟ้มข้อมูลที่รับได้ 50 แฟ้ม
3.4 ต้องส่งแฟ้ม PERSON และ แฟ้มที่ให้บริการ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ แฟ้มสะสม ข้อมูลต้องสามารถเชื่อมโยงกันได้กับแฟ้ม PERSON เพื่อที่จะระบุบุคคลได้
ตามเงื่อนไขฟิลด์ที่กำหนด ยกเว้นแฟ้มที่ไม่ต้องเชื่อมโยงกับแฟ้ม PERSON คือ PROVIDER , COMMUNITY_ACCTIVITY , VILLAGE , HOME
3.5 แฟ้ม PERSON และแฟ้มบริการ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ แฟ้มสะสม ที่เชื่อมโยงกันได้ ต้องส่งมาในไฟล์ zip เดียวกันในกรณีที่ขนาดเกิด 20 MB ให้แยก zip file เป็นไฟล์ใหม่
(เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการส่งข้อมูล แนะนำขนาดไฟล์ ที่ไม่เกิน 10 MB)
3.6 แฟ้มที่รับแต่ไม่ได้ประมวลผลจัดเก็บลงฐานข้อมูล ได้แก่ แฟ้ม ADDRESS, DEATH, CARD, HOME, WOMEN, APPONTMENT
CARE_REFER, CLINICAL_REFER, DRUG_REFER, INVESTIGATION_REFER, PROCEDURE_REFER, REFER_HISTORY, REFER_RESULT
ระบบ ฯ จะรับไว้ แต่ไม่มีการแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล
3.7 การส่งข้อมูลในฟิลด์ใด ๆ ก็ตามที่มีจำนวนข้อมูลมากกว่าขนาดความกว้างของฟิลด์ นั้น ระบบ ฯ จะไม่นำเข้าข้อมูลของฟิลด์นั้น ๆ (ข้อมูลในฟิลด์จะกลายเป็นค่าว่าง หรือ null)
3.8 แฟ้มสะสมอื่นฯ เช่น CHRONIC,VILLAGE,DISABLITY,PROVIDER,DRUGALLERGY ฯลฯ สามารถพิจารณาส่งได้ตามเงื่อนไขการตรวจสอบ และ ระยะเวลาที่กำหนดในรอบปีงบประมาณ

4. วันที่รับข้อมูล
4.1 ข้อมูลการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เปิดรับข้อมูลวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป


รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานฯ ได้ตาม Link นี้

>>>
http://op.nhso.go.th/opdownload/download/file/คู่มือ_OP-PP_2559.pdf