วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

!!! โครงสร้างมาตรฐาน 43/50 แฟ้ม !!!

!!! คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดสงขอมูล ตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Version 2.0 (1 ตุลาคม 2557) ปงบประมาณ 2558 !!!

Download ไฟล์
http://www.mediafire.com/view/howm8622wmpy5n1/50Files.pdf

!!! ประกาศ แนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรครายบุคคล (Individual data) ปี 2559 !!!

!!! ประกาศ แนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรครายบุคคล (Individual data) ปี 2559 !!!
 ประกาศโดย ธนะศักดิ์  เมื่อ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09:48:07 น.
ประกาศ แนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual data) ปี 2559

สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ (สปสช.) โดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
ขอประกาศแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลการบริการผู้ป่วยนอก การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล (Individual data) ปีงบประมาณ 2559 มีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล
กำหนดให้หน่วยบริการที่จะส่งข้อมูลให้ สปสช. ใช้โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ และการส่งต่อผู้ป่วย Version 2.0 (43 แฟ้ม หรือ 50 แฟ้ม)
ประกาศใช้โดย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 สำหรับข้อมูลการให้บริการ (date_serv) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ส่งข้อมูลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559)

2. ช่องทางการส่งข้อมูล
2.1 หน่วยบริการที่ไม่ใช่หน่วยบริการประจำ เช่น ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) หรือโรงพยาบาลส่งเสริม -สุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั้งของรัฐ และของเอกชน ให้ส่งข้อมูลไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
และให้ สสจ. จัดส่งข้อมูลให้กับ สปสช. ผ่านทางเว็บไซต์ http://op.nhso.go.th/op
2.2 หน่วยบริการประจำ และ หน่วยบริการส่งต่อ เช่น โรงพยาบาล หรือ รพ.สต. ที่มีฐานะเป็นหน่วยบริการประจำ ให้ส่งข้อมูล โดยตรง ผ่านทางเว็บไซต์ http://op.nhso.go.th/op

3. เงื่อนไขการรับส่งข้อมูล
3.1 แฟ้มข้อมูลที่ส่งต้องมีโครงสร้างที่ถูกต้องตรงตามโครงสร้างแฟ้มข้อมูลมาตรฐานที่กำหนด
3.2 แฟ้มข้อมูลใดที่ไม่มีข้อมูล ไม่ต้องส่งแฟ้มเปล่า หรือโครงสร้าง Header ให้กับระบบ ฯ (สามารถเลือกส่งเฉพาะบางแฟ้ม หรือส่งไม่ครบแฟ้มได้ตามที่กำหนด)
3.3 จำนวนแฟ้มข้อมูลที่รับได้ 50 แฟ้ม
3.4 ต้องส่งแฟ้ม PERSON และ แฟ้มที่ให้บริการ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ แฟ้มสะสม ข้อมูลต้องสามารถเชื่อมโยงกันได้กับแฟ้ม PERSON เพื่อที่จะระบุบุคคลได้
ตามเงื่อนไขฟิลด์ที่กำหนด ยกเว้นแฟ้มที่ไม่ต้องเชื่อมโยงกับแฟ้ม PERSON คือ PROVIDER , COMMUNITY_ACCTIVITY , VILLAGE , HOME
3.5 แฟ้ม PERSON และแฟ้มบริการ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ แฟ้มสะสม ที่เชื่อมโยงกันได้ ต้องส่งมาในไฟล์ zip เดียวกันในกรณีที่ขนาดเกิด 20 MB ให้แยก zip file เป็นไฟล์ใหม่
(เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการส่งข้อมูล แนะนำขนาดไฟล์ ที่ไม่เกิน 10 MB)
3.6 แฟ้มที่รับแต่ไม่ได้ประมวลผลจัดเก็บลงฐานข้อมูล ได้แก่ แฟ้ม ADDRESS, DEATH, CARD, HOME, WOMEN, APPONTMENT
CARE_REFER, CLINICAL_REFER, DRUG_REFER, INVESTIGATION_REFER, PROCEDURE_REFER, REFER_HISTORY, REFER_RESULT
ระบบ ฯ จะรับไว้ แต่ไม่มีการแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล
3.7 การส่งข้อมูลในฟิลด์ใด ๆ ก็ตามที่มีจำนวนข้อมูลมากกว่าขนาดความกว้างของฟิลด์ นั้น ระบบ ฯ จะไม่นำเข้าข้อมูลของฟิลด์นั้น ๆ (ข้อมูลในฟิลด์จะกลายเป็นค่าว่าง หรือ null)

4. วันที่รับข้อมูล
4.1 ข้อมูลการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เปิดรับข้อมูลวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป


รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานฯ ได้ตาม Link นี้

>>>
http://op.nhso.go.th/opdownload/download/file/คู่มือ_OP-PP_2559.pdf

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558

!!! คุณภาพการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP individual ปีงบประมาณ 2558 (ข้อมูล Error) !!!

!!! คุณภาพการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP individual ปีงบประมาณ 2558 (ข้อมูล Error) !!!
Download ไฟล์
http://www.mediafire.com/download/1xyjs2lw0ktvzy0/Error_2558.7z

!!! แจ้งเตือน ส่งข้อมูลบริการ 43 แฟ้ม เดือน กันยายน 2558 !!!

!!! แจ้งเตือน ส่งข้อมูลบริการ 43 แฟ้ม เดือน กันยายน 2558 !!!
ใกล้ครบกำหนดส่งข้อมูลบริการ 43 แฟ้ม เดือน กันยายน 2558  ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 นี้แล้ว...
รพ.สต. ดังต่อไปนี้ กรุณาดำเนินการส่งข้อมูล ด่วน!!!
รพ.สต.แก่งหินปูน
รพ.สต.โคกปรง
รพ.สต.น้ำร้อน
รพ.สต.บ่อรัง
รพ.สต.วังไผ่
รพ.สต.พุเตย
รพ.สต.พุขาม
รพ.สต.วังใหญ่
รพ.สต.ซับน้อย
!!! ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 14 ตุลาตม 2558 ก่อนเวลา 16.30 น. ครับ

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

!!! Report FP.cds !!!

!!! Report FP.cds !!!
Download ไฟล์
http://www.mediafire.com/download/87ij1lrlgd3zn8t/Report_FP.rar!!! แจ้งเตือน บันทึกข้อมูล Nutrition !!!

!!! แจ้งเตือน บันทึกข้อมูล!!!
ตรวจโภชนาการ + พัฒนาการ + ช่องปาก เด็กแรกเกิด - 5 ปี (0 - 72 เดือน) ปี ละ 4 ครั้ง ‪#‎ครั้งที่1‬ เดือน ตุลาคม ครั้งที่2 เดือนมกราคม ครั้งที่3 เดือนเมษายน ครั้งที่4 เดือนกรกฎาคม ตามโครงสร้างแฟ้ม Nutrition

คุณภาพ+ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP individual ก.ค.57 - มิ.ย.58

คุณภาพ+ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP individual ก.ค.57 - มิ.ย.58
Download ไฟล์
http://www.mediafire.com/download/48pe0pqxcg7iac9/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E_%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A_OPPP_individual_%E0%B8%81.%E0%B8%84.57_-_%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2.58.rar

!!! คำชี้แจงจาก สปสช. เรื่องโครงสร้างข่อมูล ปี 59 !!!

!!! คำชี้แจงจาก สปสช. !!!
ในปี 59 นี้ สธ. มีการปรับเพิ่มแฟ้ม และ ปรับปรุงนิยาม โครงสร้างข้อมูล เป็น 52 แฟ้ม แต่ยังไม่มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ทำให้ยังไม่สามารถประกาศชี้แจงแนวทางได้ ณ ขณะนี้ แต่ทางระบบรับข้อมูล สปสช. ได้ดำเนินการพัฒนาเพื่อรองรับโครงสร้างสำหรับแฟ้มใหม่ และ โครงสร้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว การดำเนินงานในส่วนของ OP/PP individual ในปี 59 นั้น ระบบยังสามารถรับข้อมูลในรูปแบบเดิม และ รับตามโครงสร้างใหม่ที่จะประกาศใช้ ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านที่แน่นอน ดังนั้นรูปแบบการรับข้อมูลให้ใช้รูปแบบโครงสร้าง 43 แฟ้มในปี 58 ไปพลางก่อน และตามระยะเวลาที่ประกาศรับก่อนหน้านี้ จนกว่าจะได้ข้อยุติจาก สธ. ในการประชุมชี้แจงแนวทางฯปี 59 นั้น อาจจะขึ้นกับ สปสช. ของแต่ละเขต ที่รับนโยบายไป จะมีการจัดประชุมชี้แจงในส่วนนี้หรือไม่ ซึ่งการดำเนินงานไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากในเรื่อง การจัดสรรตามผลงาน และ เกณฑ์คุณภาพผลงานการให้บริการ ยังคงยึดตามเกณฑ์ของปี 58 ส่วนรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานปี 59 นั้น จะประกาศแจ้งให้หน่วยบริการทราบอย่างชัดเจน อีกครั้งหนึ่งครับ